[2008]Taiwan Bonsai Creators Exhibition booklet          [Order]
 

[BonsaiShariSiDiao]

Zelkova Serrata

Lin,Ya-Chia

Pinus parviflora

Chen,Wen-Huan

Pinus parviflora

He,Chih-Hsiung

 

 

 

Premna microphylla

Yang,Chun-Cheng

Ficus microcarpa

Wang,Chin-Wen

Maba buxifolia

Hsueh,Po-Sung

 

 

 

Ehretia microphylla

Li,Hsien-Te

Ficus microcarpa

Lo,Jui-Pen

Ehretia microphylla

Chen,Kui-Pin

 

 

 

Malpighia glabra

Hsieh,Cheng-Hua

Pemphis acidula

Lin,Ming-Shan

Juniperus chinensis

Yang Hsiu

 

 

 

Hibiscus tiliaceus

Wu,Wen-Feng

Ficus microcarpa

Hsieh,Shun-Chin

Celtis sinensis

Huang,Pao-Ching

 

 

 

Maba buxifolia

Chen,Chun-Yang

Pyracantha angustifolia

Huang,Chun-Mu

 

Tung,Wen-Chi

 

 

 

Casuarina eguisetifolia

Wu,Tung-Tai

Myrciaria cauliflora

Lo,Min-Hsuan

Ficus microcarpa

Huang,Ching-Chi

 

 

 

Celtis sinensis

Li,Hsien-Te

Ficus microcarpa

Chang,Wen-Chin

Ficus microcarpa

Hsieh,Shun-Chin

 

 

 

Premna microphylla

Cheng,Chi-Feng

Ficus microcarpa

Li,Chi-Fu

Premna microphylla

Tung,Wen-Chi

 

 

 

Celtis sinensis

Liao,Chih-Hsueh

Hibiscus tiliaceus

Chien,Yuen-Kui

Premna microphylla

Yang,Chun-Cheng

 

 

 

Premna microphylla

Hsu,Wen-Jen

Juniperus chinensis

Li,Chung-Hung

Pinus parviflora

He,Chih-Hsiung

 

 

 

Pinus parviflora

Chen,Wen-Huan

Hibiscus tiliaceus

Hsiao,Fu-Hsiung

Juniperus chinensis

Shen,Chen-Kun

 

 

 

Mini-sized Bonsai

Chen,Chun-Hsiung

Premna microphylla

Wang,Chao-Lin

Zelkova Serrata

Hsieh,Wen-Hu

 

 

 

Elaeagnus Pungens

Lo,Min-Hsuan

Pinus parviflora

Hsu,Hsieh-He

Juniperus chinensis

Tang,Chin-Feng

 

 

 

Pyracantha angustifolia

Hsu,Sung-Chan

Pinus parviflora

Huang,Ssu-Shan

Ulmus parvifolia

Wang,Chao-Lin

 

 

 

Celtis sinensis

Liu,Chien-Cheng

Bougainvillea glabra

Tseng,Chin-I

Malpighia glabra

Yang,Kuo-Yin

 

 

 

Hibiscus tiliaceus

Cheng,Chung-Kung

Pinus parviflora

He,Yang-Chin

Hibiscus tiliaceus

Lin,Fang-Hua

 

 

 

Pinua thunbergii

Liu,Chien-Cheng

Ehretia microphylla

Lliao,Ming-Hung

Ulmus parvifolia

Lin,Wan-Chih

 

 

 

Elaeagnus Pungens

Chen,Yueh-Chu

Malpighia glabra

Hsu,Sung-Chan

Murraya paniculata

Chang,Ching-Yao

 

 

 

Hibiscus tiliaceus

Yang,Kuo-Yin

Premna microphylla

Yang,Mu-Tsun

Hibiscus tiliaceus

Hsu,Chuan-Cheng

 

 

 

 

Pinus parviflora

Lin,Chih-Hsiung